DEELNEMERSVOORWAARDEN

Deelnemers van MTBClinic.nl gaan akkoord met de volgende deelnemingsvoorwaarden.

1. Partijen
MTBCLINIC.NL: organisator van mountainbike activiteiten, gevestigd te Velp.
Deelnemer: degene wiens gegevens worden vermeld op het inschrijfformulier, wederpartij van MTBCLINIC.NL. Hij of zij participeert in de betreffende activiteit die door MTBCLINIC.NL wordt georganiseerd.

2. Toepasselijkheid
Deze Deelnemingsvoorwaarden moeten worden gezien als algemene voorwaarden en zijn van toepassing op overeenkomsten tussen de deelnemer en MTBCLINIC.NL met betrekking tot alle activiteiten die door MTBCLINIC.NL worden georganiseerd.
De deelnemer gaat akkoord met de Deelnemingsvoorwaarden.

3. Totstandkoming overeenkomst
Met de digitale toezending van het inschrijfformulier komt een overeenkomst tot stand tussen de deelnemer en MTBCLINIC.NL met betrekking tot de activiteit waaraan de deelnemer wenst deel te nemen.

4. Gezondheidsverklaring deelnemer
De deelnemer verklaart dat hij of zij in een goede gezondheid verkeert en de conditie heeft om zonder problemen deel te nemen aan de door MTBCLINIC.NL georganiseerde activiteit. De deelnemer is verantwoordelijk voor de beoordeling van zijn of haar capaciteiten. In geval van twijfel neemt de deelnemer contact op met MTBCLINIC.NL.

5. Verplichtingen deelnemer ten aanzien van veiligheid
De deelnemer gedraagt zich op een verantwoordelijke wijze.
De deelnemer volgt de aanwijzingen van instructeurs van MTBCLINIC.NL op. De deelnemer draagt tijdens de gehele duur van de activiteit een fietshelm.

6. Schade en aansprakelijkheid
De deelnemer is zich bewust van de risico’s van de activiteiten en doet volledig op eigen risico aan de activiteiten mee. MTBCLINIC.NL aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor materiële- en/of immateriële- en/of gevolgschade van welke aard dan ook.
Schade aan of verlies van eigendommen van MTBCLINIC.NL of derden toegebracht door de deelnemer zullen op hem of haar worden verhaald. Bij wangedrag tegenover andere gasten, wandelaars, personeel van MTBCLINIC.NL en bij wangedrag in het algemeen behoudt MTBCLINIC.NL zich het recht voor de participatie van de deelnemer aan de activiteit te beëindigen zonder restitutie van de betaalde activiteitensom.

7. Kosten en betaling
De kosten voor de activiteit en eventuele nadere voorwaarden, zoals huur van materiaal en consumpties, worden op de site van MTBCLINIC.NL vermeld.
De kosten van de activiteit zijn voordat de activiteit plaatsvindt betaald op een rekeningnummer dat door MTBCLINIC.NL wordt aangegeven of worden na de clinic voldaan. Restitutie van de betaling is niet mogelijk indien de activiteit korter dan 24 uur van te voren door de deelnemer wordt geannuleerd zonder eerst te overleggen met MTBCLINIC.NL.

8. Overige bepalingen
In geval van problemen bij de uitleg of toepasselijkheid van deze voorwaarden of problemen van andere aard, zal MTBCLINIC.NL één en ander zoveel mogelijk in onderling overleg trachten op te lossen. Als dit niet mogelijk blijkt zal het geschil aan de bevoegde rechter te Arnhem worden voorgelegd. Nederlands recht is van toepassing.